E Freidech den 8. Januar 2010 hun sech no e puer informellen Trëffen am Joer 2009

den Fränk Dimmer
de Paul Estgen
den Ady Faber
de Jos Freylinger
den Alfred Groff
den Alex Hornung
de Roland Majerus
de Guy Schaeffer
an den Änder Schanck

mat drei Gäscht, dovun e Kameraman an e Moderator zesummegesaat fir der "Initiativ Grondakommes" e Fondament ze gin.

Am Konsens goefen eestëmmeg zwou Saache festegehaal:

1. D'Definitioun vum Grondakommes

 „Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das bedingungslos jedem Mitglied einer politischen Gemeinschaft gewährt wird. Es soll
• die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen,
• einen individuellen Rechtsanspruch darstellen,
• ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden,
• keinen Zwang zur Arbeit bedeuten.“

2. Den Numm vun der Initiativ

"GRONDAKOMMES"- Initiativ bedéngungslost Grondakommes Lëtzebuerg -

Op där Basis sollen dann all weider Aktiounen gestart gin.

Link zur MTK-Haaptseit zum Grondakommes